Wat mag er naar de Slufter?

Uitsluitend baggerspecie afkomstig van waterbodem en residuen afkomstig na be-/ verwerking van baggerspecie kunnen geaccepteerd worden door Boskalis Beheer Slufter.

 

Aanvraagformulier

Dien altijd een volledig ingevuld formulier in bij het bergingsverzoek. Het aanvraagformulier dient voorzien zijn van de volgende documenten:

Machtiging en akkoord van de waterbodembeheerder.
Bergingsverzoeken ingediend door een advies-/ ingenieursbureau of aannemer moeten vergezeld gaan van een brief (machtiging) van de waterbodembeheerder.
De waterbodembeheerder kan in deze brief tevens aangeven wie de facturatie zal afhandelen.
Blijft de waterbodembeheerder dit in eigen beheer houden is een schriftelijk akkoord voor de met het bergingsverzoek gemoeide kosten noodzakelijk.

 

Analyseresultaten

Analyseresultaten bij reguliere onderhoudswerken mogen niet ouder zijn dan maximaal 2 jaar, voor waterbodemonderzoek is dit maximaal 3 jaar.
Per mengmonster moeten de analyseresultaten en zeefkromme worden ingediend. In het waterbodem onderzoek moet duidelijk vermeld worden hoe de samenstelling van de mengmonster tot stand is gekomen.

Asbest verdachte locaties

Mocht uit historisch en/of locatieonderzoek blijken dat de baggerspecie mogelijk asbest kan bevatten zal een aanvullend asbestonderzoek conform een huidige normen moet worden verstrekt.

Hoeveelheidberekening

Per verontreinigde klasse-indeling is het noodzakelijk een overzichtelijke kubering aan te geven.
Peiltekeningen en dwarsprofielen kunnen de onderbouwing ondersteunen.

 

Locatietekening en monsterpunten

Per te baggeren locatie is het noodzakelijk een duidelijke tekening met de bemonsteringspunten aan te geven. Locatie foto’s kunnen ondersteunen.

 

Herkomstgebieden:

RIJN-MAASMONDING

HAVEN INDUSTRIEEL COMPLEX

GEMEENTE ROTTERDAM

RIJKSSPECIE

OVERIG NEDERLAND

BUITEN NEDERLAND

Opzet waterbodemonderzoek

Het vooropgestelde waterbodemonderzoek van de locatie moet voldoen aan de door Boskalis Beheer Slufter gestelde criteria en de erkende protocollen. De volgende protocollen kunnen hiervoor gebruikt worden.

  • NEN 5720.
  • Monster Campagne Rotterdam (HbR, RWS-ZH).
  • Nota Uitwerking Baggerbeleid III (Zuid Holland).
  • Ministeriele regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie.
  • Protocol voor het oriënterend onderzoek.
  • Protocol voor het nader onderzoek.

Afwijkingen van de bestaande protocollen kunnen enkel na toestemming van de beheerders worden geaccepteerd.


Residuen

Residuen en producten die overblijven na be-/ verwerking op locatie buiten de Slufter gelegen, kunnen na toestemming van de beheerders van Boskalis Beheer Slufter worden geborgen in de Slufter. Uiteraard dient het voorliggende waterbodemonderzoek te worden overhandigd.
Het residu moet onderzocht worden op het gehele analysepakket. Het aantal te analyseren (meng)monsters van de partij wordt in overleg met de beheerders bepaald.


Termijn behandeling aanvraag

Een volledig ingevuld bergingsverzoek zal doorgaand binnen 3 werkweken worden afgehandeld. Uitzonderingen hierop zijn de bergingsverzoeken afkomstig van de achterland verbindingen (ALV) en uit overige delen van Nederland, is toestemming van het Management Team Slufter (MTS) noodzakelijk.
Het MTS vergadert slechts één keer per maand.
Als Boskalis Beheer Slufter op basis van de aangeleverde gegevens instemt met berging in de Slufter worden alle relevante gegevens van de partij, inclusief het toegekende afvalstroomnummer(s) vastgelegd in een overeenkomst voor be-/ verwerking en/of berging.
Na wederzijdse ondertekening wordt het betreffende afvalstroomnummer(s) geactiveerd.

BOSKALIS BEHEER SLUFTER

Boskalis beheer Slufter vof (BBS) voert in opdracht van Beheer organisatie Slufter (BOS) operations, beheer en onderhoud uit van/op de Slufter. BBS is een combinatie van Boskalis Environmental b.v. en Boskalis Nederland b.v. De combinatie zet zich in om het niveau van dienstverlening hoog te houden.

CONTACT

  • Noordzeeboulevard 501
  • 3006 AE Rotterdam