Chemische en fysische acceptatiecriteria

Baggerspecie welke in aanmerking komt voor berging in de Slufter dient vooraf te worden onderzocht op de chemische en fysische samenstelling. (zie analysepakket)

Chemische criteria

Ondergrens

In de WM-vergunning van de Slufter zijn twee ondergrenzen opgenomen.
Baggerspecie afkomstig uit de Rijn- MaasMonding (RMM) en/of afkomstig uit zoute wateren komen in aanmerking voor verspreiding in zoute wateren, hiervoor geldt de Zoute Bagger Toets (ZBT) als ondergrens. 

Voor alle overige baggerspecie is de ondergrens gebaseerd op Besluit bodemkwaliteit. Hierbij geldt dat, in principe, alleen verontreinigde baggerspecie (klasse Niet Toepasbaar (NT) of Nooit Toepasbaar (NoT)) in aanmerking komt voor berging. In sommige gevallen kan ook baggerspecie klasse B geaccepteerd worden. Om dit mogelijk te maken dient de ontdoener aan te tonen dat nuttig toepassen van deze baggerspecie niet mogelijk is. Dit kan door een schriftelijke motivatie hiervan door de Waterkwaliteits- en/of Waterbodemkwaliteitsbeheerder in te dienen.

 

PFAS houdende baggerspecie

Sinds juli 2019 is het tijdelijk handelingskader PFAS van kracht. PFAS is een verzamelnaam voor ca. 6.000 stoffen die sinds 1950 worden gebruikt en voorkomen in o.a. blusschuim, teflon, zonnebrandcrème etc. PFAS zijn zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen.

De Slufter kent, wat betreft acceptatie, geen maximale verontreinigingsgraad. De Slufter mag derhalve baggerspecie die medeverontreinigd is met PFAS ontvangen voor berging.

Wat betreft de toelaatbare ondergrens geldt dat in het THK toepassingswaarden zijn afgeleid van het herverontreinigingsniveau (HVN) voor PFAS. Baggerspecie met PFAS-concentraties boven deze toepassingswaarden mag in de Slufter worden geborgen. Deze baggerspecie wordt gezien als niet toepasbaar. Deze waarden zijn in het THK vastgesteld op:

  • Voor PFOS: 3,7 µg/kg d.s.
  • Voor andere individuele PFAS: 0,8 µg/kg d.s.

Analysepakket

Onderzoek naar alle onderstaande parameters is verplicht, alleen voor zoute specie geldt het extra onderzoek op TBT. 

Uitkomsten in mg/kg ds.

Analyse pakket + zeefkromme.

Vanaf 1-10-2019 is het analysepakket uitgebreid met PFAS(31). Als op basis van vooronderzoek verwacht wordt dat ook andere dan in onderstaand overzicht opgenomen PFAS-verbindingen verhoogd voor kunnen komen in de waterbodem, bijvoorbeeld in geval van een puntbron, moet het parameterpakket voor PFAS uitgebreid worden met de specifieke te verwachten PFAS-verbindingen.

BOSKALIS BEHEER SLUFTER

Boskalis beheer Slufter vof (BBS) voert in opdracht van Beheer organisatie Slufter (BOS) operations, beheer en onderhoud uit van/op de Slufter. BBS is een combinatie van Boskalis Environmental b.v. en Boskalis Nederland b.v. De combinatie zet zich in om het niveau van dienstverlening hoog te houden.

CONTACT

  • Noordzeeboulevard 501
  • 3006 AE Rotterdam